Orai Vilnius

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse tvarka

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. D1-1128

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO,

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO,

PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato subjektus, organizuojančius limituotą žvejybą, reglamentuoja jos organizavimo ir vykdymo tvarką, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarką, nustato limituotos žvejybos objektus, duomenų apie limituotos žvejybos metu sugautas žuvis teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai galioja visuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės vidaus vandenyse.

3. Saugomose teritorijose limituotą žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.2. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

5. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) vartojamas sąvokas.

II. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS

6. Limituota žvejyba gali būti organizuojama žvejoti:

6.1. mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais:

6.1.1. saugomų ir globojamų rūšių žuvų žvejybai;

6.1.2. intensyviai veisiamų žuvų, įveistų vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 (Žin., 2010, Nr. 47-2270; 2012, Nr. 34-1649), nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai;

6.1.3. vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama;

6.2. nestandartiniais įrankiais ir būdais.

7. Limituota žvejyba neorganizuojama valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) nustatyta tvarka vykdoma verslinė žvejyba.

8. Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą. Žuvų išteklių tyrimai atliekami pagal Žuvų išteklių tyrimų metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-501 (Žin., 2005, Nr. 131-4748).2

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ

NUSTATYMAS, SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

9. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, ar privačiuose vandens telkiniuose limituotą žvejybą norintys organizuoti žvejybos plotų naudotojai ar vandens telkinių savininkai (toliau – žvejybos ploto naudotojai) pateikia Aplinkos ministerijai:

9.1. žuvų išteklių tyrimų duomenis, kuriuose turi būti vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, ilgio, amžiaus, rūšių ir kiti populiacijų parametrai, metinės produkcijos duomenys ir šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijas dėl limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, kuriose nurodoma:

9.1.1. leidžiamų gaudyti rūšių žuvys;

9.1.2. maksimalus žvejybos leidimų limituotai žvejybai kiekis per metus;

9.1.3. leidžiamas per vieną žvejybą sugauti žuvų kiekis;

9.1.4. leidžiami naudoti masalai;

9.1.5. limituotos žvejybos laikas ir vietos;

9.1.6. kitos limituotos žvejybos sąlygos;

9.2. prašymą organizuoti limituotą žvejybą.

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau – Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti.

11. Aplinkos ministerija turi teisę siūlyti kitokias, nei žuvų išteklių tyrimus atlikusio asmens rekomenduojamos, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, taip pat nustatyti reikalavimus žvejybos ploto naudotojui.

12. Žvejybos ploto naudotojas, pasirašęs Žvejybos sąlygų projekte, kad sutinka su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais, grąžina jį Aplinkos ministerijai arba pateikia argumentuotą raštą, kodėl nesutinka su pateiktomis limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais.

13. Su žvejybos ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės,

sąlygos ir reikalavimai per 5 darbo dienas patvirtinamos aplinkos viceministro parašu ir

paskelbiamos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

14. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, gali būti atšaukiamos, jei to vandens telkinio žvejybos ploto naudotojas nubaudžiamas už aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymą arba nevykdo leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų. Apie limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų atšaukimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

15. Jei žvejybos plotų naudotojai, kurie organizuoja limituotą žvejybą, pažeidžia aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų reikalavimus, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai per 15 kalendorinių dienų nuo administracinės nuobaudos įsigaliojimo raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

16. Limituota žvejyba valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus, organizuojama Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiems vandens telkiniams nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.

17. Teisė limituotai žvejybai įgyjama:

17.1. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus žvejo mėgėjo kortelę arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;3

17.3. privačiame vandens telkinyje, kuriuose organizuota limituota žvejyba – įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

18. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims gali būti nustatytos kitokios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

IV. DUOMENŲ APIE SUGAUTAS ŽUVIS TEIKIMAS IR KITOS SĄLYGOS

19. Įsigyjant žvejo mėgėjo kortelę ar mėgėjų žvejybos leidimą, Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (toliau – ALIS) privaloma pateikti duomenis apie asmens praėjusio limituotos žvejybos laikotarpio sugautas žuvis. Įsigyjant mėgėjų žvejybos leidimą iš žvejybos ploto naudotojo, duomenis apie praėjusio mėgėjų žvejybos leidimo limituotai žvejybai laikotarpio sugautas žuvis privaloma pateikti žvejybos ploto naudotojui.

20. Vykdant limituotą žvejybą, iki sugaunamas limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų rūšių normą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Žvejo mėgėjo kortelė ar mėgėjų žvejybos leidimas limituotai žvejybai galioja tik joje/jame nurodytam asmeniui ir joje/jame nurodytoje žvejybos vietoje.

22. Draudžiama prekiauti limituotos žvejybos metu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais.

23. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea