Orai Vilnius

Žūklės varžybas surengė medžiotojai

Medziotoju straipsnio 0 nuotr titoNe­tra­di­ci­nes žie­mos pa­ly­dė­tu­ves ant už­ša­lu­sio eže­ro kas­met ren­gia Že­mait­kie­mio me­džio­to­jų klu­bo na­riai. Tuš­čią lai­ko­tar­pį be­lau­kiant me­džiok­lės se­zo­no pra­džios jie iš­nau­do­ja reng­da­mi žve­jy­bos var­žy­bas. 

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ant Kliep­šių eže­ro šio klu­bo na­riai su­ren­gė tra­di­ci­nes po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas. Į jas su­si­rin­ko 20 me­džio­to­jų ir klu­bo bi­čiu­lių. Vie­toj šau­tu­vų tą­dien į ran­kas vy­rai pa­ė­mė meš­ke­res.

Tei­sė­jo pa­rei­gas per var­žy­bas ėjęs Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sia­sis žu­vi­nin­kas–me­džio­to­jas Sta­sys Brak­nys pa­sa­ko­jo, kad šis klu­bas – vie­nin­te­lis ra­jo­ne, se­niai puo­se­lė­jan­tis kas­me­ti­nę tra­di­ci­ją reng­ti po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas.

Tie­sa, pa­si­rink­ta die­na šie­met ne­bu­vo pa­lan­ki – žu­ve­lės la­bai ne­ki­bo. Vie­ni spė­lio­jo, kad joms ne­pa­lan­kus vė­jas, ki­ti ma­nė, jog pa­bū­go stai­gaus di­de­lio at­ša­li­mo.

Medziotoju straipsnio 1 nuotr tito

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Didžiausio ir mažiausio laimikių savininkai.

Medziotoju straipsnio 2 nuotr tito

12-me­tis Ge­das Ge­lū­nas vi­są lais­va­lai­kį pra­lei­džia su meš­ke­re.

Maž­daug 30 cen­ti­met­rų sto­rio le­de ne vie­nas iš­grę­žė po tris, ke­tu­rias ar dar dau­giau eke­čių. Per tris žve­jy­bos va­lan­das 20 vy­rų iš vi­so pa­ga­vo 3,5 ki­log­ra­mo žu­ve­lių.

Ap­do­va­no­ji­mų su­si­lau­kė tie, kam ta die­na ne­šė sėk­mę. To­kia ji bu­vo Os­val­dui Dab­ric­kui, su­ga­vu­siam dau­giau­siai – 0,7 kg žu­vų. An­trą vie­tą už­ėmė An­ta­nas Dik­čius, ku­rio lai­mi­kis – 0,46 kg, tre­čią – Rai­mun­das But­ri­ma­vi­čius – 0,36 kg žu­ve­lių.

Pri­zas už pir­mą lai­mi­kį ati­te­ko Dei­vi­dui Gum­ba­ra­giui, už ma­žiau­sią – Ar­nol­dui Ba­ka­naus­kui, už di­džiau­sią – Rai­mun­dui But­ri­ma­vi­čiui.

Medziotoju straipsnio 3 nuotr tito

Po žvejybos visų laukė garuojanti žuvienė.

Ne­pai­sant sėk­mių ar ne­sėk­mių, pa­va­sa­riu al­suo­jan­ti žie­mos die­na su­tei­kė me­džio­to­jams daug ge­rų emo­ci­jų, o bai­gė­si ji tra­di­ci­nė­mis me­džio­to­jų vai­šė­mis, prie ku­rių daug pri­si­dė­jo Egi­di­jus Čir­ba su žmo­na As­ta.

Ap­do­va­no­ji­mai, griau­dint plo­ji­mams, bu­vo įteik­ti jau­kio­je Gin­ta­ro Kaz­lo so­dy­bo­je.

Že­mait­kie­mio me­džio­to­jų klu­bo va­do­vas Vai­das Ba­ka­naus­kas pa­sa­ko­jo, kad jų klu­bas šiuo me­tu vie­ni­ja 36 na­rius. Tra­di­ci­nės po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos vi­sa­da vyks­ta ant klu­bo me­džiok­lės te­ri­to­ri­jo­je esan­čio Že­mait­kie­mio ar­ba Kliep­šių eže­ro.

Medziotoju straipsnio 4 nuotr tito

O. Dabrickui žvejyboje sekėsi geriausiai.

Pa­sak va­do­vo, tai – pui­ki pro­ga ne me­džiok­lės se­zo­no me­tu pa­bū­ti kar­tu. Be to, taip prie sma­gaus po­mė­gio pra­ti­na­mi kai­mo vai­kai ir jau­ni­mas. Jie vi­sa­da kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ir ne­re­tai nu­šluos­to no­sis pa­ty­ru­siems meš­ke­rio­to­jams.

Straipsnis pagal : ukzinios.lt

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea