Orai Vilnius

LSL 2013 m. varžybų grafikas

Lietuvos Spiningautojų lygos 2013 metų varžybų grafikas:SLS

1 etapas            2013.05.11-12 Galuono ež. SŽK "Ešerys"

2 etapas            2013.05.25-26 Atmatos upė SŽK "Kurėnas"

3 etapas            2013.06.15-16 Kauno marios SŽK "Ant Bangos"

4 etapas            2013.09.7-8 Balskų užtvanka SŽK "Verpetas"

 

LSL taisyklės 2013m sezonui 2013.03.10 Paskutinis atnaujinimas:2013-03-13

1. Lietuvos spiningautojų lygos (toliau LSL) čempionatas vykdomas keturiais etapais. Etapų vietą ir laiką nustato LSL.

2. Varžybų etapus LSL pavedimu organizuoja ir vykdo LSL nariai (klubai).

3. Varžybų etapai vykdomi dviem turais. Vieno turo trukmė - 6 val.

4. Varžybų etapas gali būti vykdomas tiek stovinčiame, tiek ir tekančiame vandens telkinyje iš plaukiojimo priemonių.

 

LSL taisyklės 2013m sezonui

2013.03.04

1. Lietuvos spiningautojų lygos (toliau LSL) čempionatas vykdomas keturiais etapais. Etapų vietą ir laiką nustato LSL.

2. Varžybų etapus LSL pavedimu organizuoja ir vykdo LSL nariai (klubai).

3. Varžybų etapai vykdomi dviem turais. Vieno turo trukmė - 6 val.

4. Varžybų etapas gali būti vykdomas tiek stovinčiame, tiek ir tekančiame vandens telkinyje iš plaukiojimo priemonių.

5. Varžybų organizatoriai (klubas) privalo:

- pasirinkti etapui tinkamą vandens telkinį, kur vienam ekipažui turi tekti ne mažiau kaip 3 ha vandens ploto;

- pranešti dalyviams apie etapo vietą (žemėlapio nuorodą) ir laiką ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki etapo pradžios svetainėjewww.spiningas.lt (už laiku nepateiktą informaciją - klubui, kuris organizuoja etapo varžybas skiriama 50 Lt vertės bauda);

- suderinti etapo vietą ir laiką su žuvų išteklių departamentu arba jo regioniniu padaliniu, kur jų nėra - su atitinkamo rajono aplinkos apsaugos agentūra bei telkinio valdytoju arba su nuomininku (išnuomotuose vandens telkiniuose);

-  klubų vadovai susirinkimo metu sezonui išrenka keturis skirtingų klubų atstovus, kurie visą sezoną, su teise dalyvauti varžybose, atliks teisėjų pareigas ant vandens;

- teisėjų kolegijos sudėtis: vyr. teisėjas (skiria LSL), ne mažiau kaip du klubo - etapo organizatoriaus teisėjai su valtimi r visa būtina įranga teisėjavimui. Keturi klubų teisėjai, patvirtinti klubų vadovų susirinkimo metu, valtyse;

- pranešti apie nakvynės sąlygas;

- vesti varžybas: pasirūpinti sektorių žymėjimu, burtų traukimu, dalyvių startu, žuvies svėrimu ir pan.;

- pasirūpinti apsauga, tualetais, šiukšlių konteineriais, užtikrinti teritorijos kur buvo įkurta stovyklavietė tvarka po varžybų;

- po varžybų vyr. teisėjas turi išdalinti kiekvienam klubui varžybų rezultatų protokolus ant kurių pažymėtas laikas. Per atitinkamai nustatytą laiką nepateikus vyr.teisėjui pretenzijas dėl rezultatų neatitikimo - jie paskelbiami viešai.

KLUBŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAS

6. Jis yra informacinio pobūdžio ir turi vykti prieš varžybas. Klubų vadovų susirinkimo metu:

- klubų - dalyvių patikrinimas;

- įvairi informacija apie varžybų pravedimą.

Informaciniame klubų vadovų ir/ar atstovų susirinkime privalomas teisėjų dalyvavimas. Jei susirinkime nedalyvauja kurio nors klubo vadovas ir/ar atstovas, LSL prezidentas (arba jo atstovas) traukia burtus arba balsuoja už nedalyvaujančiuosius, jei to reikia.

BENDROS ŽINIOS

7. Klubų vadovai prieš čempionato pradžią kiekvienam sportininkui gauna ,korteles ant kurių yra tik LSL patvirtinti užrašai. Dalyvio kortelėje turi būti: dalyvio nuotrauka, vardas, pavardė, klubo  ekipažo pavadinimas  ir  ekipažo numeris. Ekipažo numerius ant valčių kurie turi but pritvirtinti matomoje teisėjams vietoje. Už žuvies pridavimą be ekipažo kortelės, ekipažas gauna įspėjimą. Kortelė galioja viso čempionato metu. Ekipažų įskaitoje dalyvaujantiems dalyviams bei dalyviams, kurie nepriklauso varžybose dalyvaujantiems klubams ekipažų korteles išduoda ir informaciją suteikia varžybų teisėjai. Teisėjai privalo žinoti varžybų taisykles.Be ekipažo numerio ant valties ekipažas dalyvauti čempionate negali.

8. Dalyviai turi laikytis Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių, susijusių su saugomomis žuvimis, jų dydžiais ir pan. Šie duomenys turi būti skelbiami klubų vadovų ir/ar atstovų susirinkimo metu,o varžybų etapo atidarymo metu apie juos turi būti informuoti varžybų dalyviai.

9. Varžybos vyksta: ekipažų ,bei komandinėje įskaitose.

10. Varžybos vyksta dviem turais. Tuo atveju, jei atsiranda nenumatytų aplinkybių, pvz., audra, turas laikomas įvykusiu, jei jo trukmė viršijo 2 valandas.

11. Kiekvienas dalyvis privalo laikytis varžybų taisyklių. Už netinkamą elgesį, trukdymą kitiems varžybų dalyviams žvejybos metu, teisėjų kolegija turi teisę dalyvį diskvalifikuoti ir nusprendžia ar dalyvis galės dalyvauti čempionato sekančiuose etapuose. Pirmumo teisę į žvejybos vietą turi pirmiau užsiinkaravęs ekipažas.

12. Žuvis rekomenduojama gaudyti jų nenužudant. Kiekvienas varžybų dalyvis turi stengtis išlaikyti žuvį gyvą, t.y. naudoti aeratorius, izotermines talpas, sietelius ir kt. priemones. Tam, kad žuvis būtų išsaugota gyva, dalyviai turi teisę parplaukti į varžybų starto zoną, perduoti krante esantiems teisėjams pagautą žuvį pasvėrimui ir tęsti žvejybą toliau. Žuvies perdavimo-priėmimo, svėrimo ir paleidimo faktą turi fiksuoti ne mažiau kaip trys teisėjai.

13. Bet koks pašaras žuvims per varžybas ir/ar treniruočių metu draudžiamas. Leidžiama naudoti atraktantus ir aliejus, kurie gali būti uždedami ant masalo.

14. Varžybų dalyvis turi mokėti plaukti. Varžybų dalyviai, savo parašu bendroje klubo ir/ar asmeninėje paraiškoje, patvirtina, kad yra susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis, LSL taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis varžybų metu.

15. Varžybų dalyviams leidžiama naudoti echolotus, GPS navigatorius bei ryšio priemonės.

16. Varžybų dalyviai, traukdami žuvį, gali naudotis graibštu. Šiam tikslui naudoti kablį - draudžiama.

17. Varžybų dalyviai turi žinoti Lietuvos navigacinius reikalavimus ir taisykles, bei mėgėjiškos žvejybos taisykles. Priklausomai nuo variklio galingumo, valties charakteristikų dalyviai privalo turėti varžybų metu galiojančius dokumentus (jei tai taikoma jų naudojamoms priemonėms):

- plaukiojimo priemonės registravimo bilietą (jei jos keliamoji galia didesnė nei 250 kg);

- variklio bilietą;

- plaukiojimo priemonės techninės apžiūros taloną;

- plaukiojimo priemonės laivavedžio liudijimą.

Varžybų dalyviai turi turėti galiojančius mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotus, leidimus. Jei varžybos vykdomos telkinyje, kuriame galioja kitos formos leidimai, varžybų dalyviai turi pasirūpinti nustatytos formos leidimų žvejybai.

Prieš kiekvieną varžybų startą teisėjai pasirinktinai gali patikrinti ar varžybų dalyviai turi išvardintus dokumentus

Dalyviams, neturintiems išvardintų dokumentų, rezultatai neskaičiuojami.

18 Žūklės zonos, starto bei finišo zonos, pagal galimybes, turi būti pažymėtos ne mažiau kaip dviem žymekliais. Varžybų dalyviai turi turėti galimybę plaukioti ir žvejoti visoje žvejybos akvatorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai varžybų organizatoriai nustato tam skirtas žūklės zonas. Žūklės zonų, starto bei finišo zonų žymėjimu pasirūpina etapo organizatoriai. Starto bei finišo zonose taip pat už nustatytų žūklės zonos ribų žvejoti draudžiama. Už šio punkto pažeidimą ekipažo etapo rezultatas anuliuojamas.

19. Varžybų dalyviai perplaukiant iš vienos vietos į kitą ,varžybų metu privalo vilkėti gelbėjimosi liemenės. Už šio punkto pažeidimą dalyvis gauna įspėjimą.

20. Distancija tarp dviejų artimiausių valčių žūklės metu turi būti ne mažesnė kaip 30 metrų. Tuo atveju, kai siauroje vietoje viena valtis artėja prie kitos, varžybų dalyvis privalo praplaukti lėtai, netrukdydamas kitam dalyviui.

21. Keičiant žūklės vietą, masalas turi būti ištrauktas iš vandens. Žūklė velkiaujant draudžiama. Buksyruoti valtis, taip pat joms susiglausti (susiplaukti), draudžiama.

22. Vertikalus blizgiavimas draudžiamas.

23. Jei dalyviui yra būtinybė išlipti į krantą - būtina gauti teisėjo leidimą.

24. Iš valčių galima gaudyti užsiinkaravus arba dreifuojant.

25. Draudžiama gaudyti iš neregistruotų, neturinčių ant borto aiškaus numerio plaukiojimo priemonių, taip pat neturint gelbėjimo liemenės.

26. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais (muselės ir vandens lervų imitacija draudžiama).  Masalas gali turėti ne daugiau kaip tris vienšakius, dvišakius ar trišakius kabliukus. Galima naudoti nedaugiau kaip 1 dirbtinį masalą vienu metu. Galima naudoti sistemėles(drop shot,carolina,techas

27. Žuvis laikoma pagauta ir tada, kai ji atsitiktinai užkimba ne už burnos.

28. Starto bei finišo zonos privalo būti aiškiai pažymėtos, ir apie jų ribas turi būti pranešta varžybų dalyviams. 15 min. iki varžybų pradžios duodamas garsinis signalas pasiruošti startui. Teisėjai turi teisę pasirinktinai arba burtų keliu patikrinti startui paruoštas valtis bei jų turinį. Dalyviai, pagal galimybę, išsirikiuoja į vieną eilę ir laukia starto signalo, po starto signalo, valtys gali pradėti plaukti į žūklės vietas.

29. Pavėlavus į finišą už kiekvienas dvi minutes ,galutineme rezultate pridedamas vienas baudos taškas,Pvz.pavelavus 11min. bus pridedami 6 baudos taškai.

36. Užskaitomos žuvys bei jų minimalūs dydžio (matuojant nuo burnos iki ilgiausio peleko galo) reikalavimai:

- lydeka, 45cm

- starkis, 46cm,

- ešerys,

- šamas, 75cm,

- šapalas, 25cm,

- salatis, 52cm,

- upėtakis, 30cm

   Ekipažas sverimui pristato ne daugiau kaip dvidešimt vienetų žuvų.  Pridavus teisėjams svėrimui trumpesnę žuvį,turo rezultatas anuliuojamas,o ekipažui skiriama maksimali baudos taškų suma.

37. Ginčytinas situacijas sprendžia teisėjų kolegija. Teisėjų sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

38. Protestai, išskyrus  ekipažo vietos nustatymą, turi būti pateikti ne vėliau kaip 1 val. po atitinkamo turo. Pradžioje protestas turi būti išsakytas žodžiu, o po to - raštu. Protestai, skirti ekipažo užimtos vietos nustatymui, turi būti pateikti ne vėliau kaip 30 min. po rezultatų paskelbimo. Afišoje su čempionato rezultatais turi būti nurodytas ir jų skelbimo laikas. Prie kiekvieno protesto, paduoto teisėjų kolegijai raštu, turi būti pridedamas 100 litų mokestis. Tuo atveju, jei protestas teisėjų narių bus pripažintas kaip nepagrįstas, mokestis pervedamas į LSL fondą. Visas ginčytinas situacijas sprendžia teisėjų kolegija. Visi taisyklių pažeidimai ir įspėjimai turi būti pranešami teisėjams. Tik teisėjų kolegija turi teisę į diskvalifikaciją. Varžybų dalyvis, kuriam buvo skirtos sankcijos, turi būti nedelsiant apie tai informuotas. Teisėjai privalo sekti, kad būtų laikomasi taisyklių. 

SANKCIJOS TAIKOMOS SPORTININKAMS

39.  a) įspėjimas už taisyklių pažeidimą - str. 11,12,13,16,19,20,22,25,26,31,36,44,45,ir etapo rezultatų anuliavimas už pakartotiną taisyklių pažeidimą po įspėjimo.

       b) etapo rezultatų anuliavimas - str. 18,21,23( jei negautas teisėjo leidimas)33,35,

       c)  dalyviai diskvalifikuojami visam laikui jei :

           - perduoda vienas kitam žuvį,

           - pristato žuvį, pagautą ne turo metu,

           - pristato ne savo sugautą žuvį.

       d) komandos  ar ekipažo diskvalifikacijos atveju jai suteikiamas balų skaičius, lygus komandų ar ekipažų skaičiui.Vieną komandą diskvalifikuojant, kitos komandos užima vietas, sekančias už jos, t.y. išsaugo savo pradines vietas, pvz. jei komanda X, užėmusi 8 vietą, diskvalifikuojama, visi kiti dalyviai išsaugo savo vietas ir gauna atitinkamai 9-ą vietą, 10-ą vietą ir t.t.

       e) komandai  ,ekipažui gavus teisėjų įspėjimą, šis galioja vienerius metus. Tuo atveju, jei per metus gaunamas naujas taisyklių pažeidimas, jis peržiūrimas ir teisėjų kolegija nusprendžia ką daryti, vadovaudamasi šia padėtimi ir sankcijų sąrašu.

       f) įspėjimas  ekipažui taikomas visą sezoną. Dar kartą pažeidus taisykles, pažeidimas peržiūrimas kaip pakartotinas, ir teisėjų kolegija priima sprendimą, vadovaudamasi sankcijų sąrašu.

41. Teisėjai turi teisę judėti varžybų akvatorijoje, kad galėtų fiksuoti visus galimus taisyklių pažeidimus.

  Teisėjų kolegija turi teisę pritaikyti sankcijas ir diskvalifikuoti varžybų dalyvį, kuris ramybės metu (00:00 - 05:00 val.) nesilaikė nustatytų tvarkos taisyklių. Taip pat už netinkamą elgesį tiek varžybų metu, tiek ir po jų.

Kilus neramumams ar kažkokiai konfliktinei situacijai dėl alkoholio vartojimo, teisėjai gali patikrinti dalyvį alkoholio matuokliu (alkotesteriu). Leidžiamas alkoholio kiekis kraujyje - iki 0,4 promilės (didžiausias leistinas kiekis vairuotojui Lietuvoje). Dalyvis, atsisakęs tikrintis, diskvalifikuojamas einamam etapui. Pasikartojus tokiam atvejui antrą kartą per sezoną, dalyvis nebetenka teisės dalyvauti LSL organizuojamuose varžybose.

40. Žuvies svėrimo ir pridavimo tvarką nustato organizatoriai. Ką daryti su priduota žuvimi po pasvėrimo sprendžia varžybų organizatoriai.

41. Teisėjai turi teisę judėti varžybų akvatorijoje, kad galėtų fiksuoti visus galimus taisyklių pažeidimus.

KLASIFIKACIJA

41. Varžybų klasifikacija pagal turus:

41.1. Ekipažų klasifikacija:

a) pagal ekipažo sugautą bendrą laimikių svorį. Žuvis sveriama vieno gramo tikslumu. Dalyvis, atnešęs į krantą ir pridavęs svėrimui mažesnę nei nustatyta dydžio apribojimuose (punktas 36) žuvį,to turo rezultatas anuliuojamas ir skiriama maksimali baudos taškų suma.

b) pasvėrus žuvį, vienas iš ekipažo dalyviu iškart pasirašo protokole, kuriame užfiksuojamas  ekipažo sugautos žuvies svoris.

c) esant lygiam svoriui, užskaitomas taškų skaičius, lygus aritmetiniam vietų vidurkiui sumos, kurias jie turi pasidalinti, pvz. du ekipažai pretenduojantys į 4-ą vietą, gauna: (4+5): 2 = 4,5 taško kiekvienas. Kitas pavyzdys: trys ekipažai, pretenduojantys į 6-ą vietą, gauna: (6+7+8):3 = 7 taškus kiekvienas.

d) ekipažo dalyviai nepagavę nieko, gauna taškų sumą, lygią aritmetiniam vietų vidurkiui, kurių tame pačiame diapazone yra tokie pat dalyviai be laimikio, pvz.: 24 ekipažai iš kurių 12 užėmė pirmąsias 12 vietų pagal savo laimikį, kiti 12 gauna (13+24):2 = 18,5 taško kiekvienas. Kitas pavyzdys: 30  ekipažų iš kurių 5 užėmė nuo 1 iki 5 vietų, likusieji 25 gauna: (6+30):2 = 18 taškų kiekvienas. Tuo atveju, jeigu vienas ekipažas liks be laimikio, arba nedalyvaus, jis gauna taškų sumą, kuri atitinka paskutinę vietą. Pavyzdys: 30 ekipažų 29 užėmė savo vietas, 1 ekipažas be laimikio gauna 30 taškų.

41.2. Komandų  klasifikacija, 

A. Pirmas turas :

a) sumuojami taškai, t.y. vietos, kurias gavo vienos komandos  abu ekipažai;

b) komanda, gavusi mažiausiai taškų, laikoma pirma ir t.t. iš eilės;

c) kelių komandų taškų lygybės atveju, pirmenybę turi komanda, sugavusi didžiausią laimikio svorį.

B. Antras turas :

Klasifikacija identiška pirmam turui.

42. Galutinė klasifikacija:

a) skaičiuojama komandos taškų suma per abu turus. Komanda, surinkusi mažiausią taškų sumą, laikoma pirma ir t.t. iš eilės.

b) dviejų ar daugiau komandų taškų lygybės atveju, aukščiausią vietą užima komanda, turinti mažiau ekipažo taškų. Sutampant ir šiam dydžiui, pirmenybę gauna komanda, kurios ekipažų sugautos žuvies bendras svoris yra didesnis.

TRENIRUOTĖS

43. Treniruotės vyksta varžybų vietoje. Oficiali treniruotė vyksta dieną prieš varžybas. Visos žuvys, pagautos tokios treniruotės metu, iš karto paleidžiamos. Šertis žuvis draudžiama. Varžybų dieną treniruotis draudžiama. Varžybos vyksta dvi dienas (šeštadienis ir sekmadienis).

44. Visoms valtims kategoriškai draudžiama stovėti arčiau nei 50 metrų nuo įvairių elektrotechninių įrenginių (elektros perdavimo linijos, transformatoriai, aukštos įtampos stulpai ir t.t.).

VEIKSMAI, KAI GRIAUDŽIA PERKŪNIJA

45. 1) Jei žaibavimas prasideda prieš startą - dalyviai turi išlipti iš valčių, o starto laikas atidedamas. Jeigu varžybas galima tęsti dienotvarkės rėmuose, varžybos gali būti atnaujinamos.

      2) Jei žaibavimas prasideda varžybų metu - nutraukiama žvejyba (komandą duoda vyr. teisėjas), t.y. meškerės padedamos valties priekyje horizontalioje padėtyje. Žvejyba tęsiama tik po vyr. teisėjo leidimo, jeigu leidžia oro sąlygos.

PARAIŠKOS

46. Paraiškoje turi būti nurodyti visi ekipažų dalyviai, dalyvausiantis varžybose, komandos(ų) sudėtis ir pavadinimas (vieno klubo kelios komandos gali turėti komandos pavadinimą arba žymimos eilės tvarka - I, II, III ir t.t.). Klubą gali atstovauti neribotas ekipažų kiekis. Ekipažų sudėtis čempionato metu negali keistis. Sudaryti ekipažą iš skirtingų klubų narių galima iki čempionato pradžios ,gavus  vyr.teisėjo sutikimą už kokį klubą atstovaus ekipažas nusprendžia patys ekipažo dalyviai.Paraiškoje turi būti: dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, parašas, patvirtinantis susipažinimą su saugumo taisyklėmis, klubo atsakingo asmens vardas, pavardė. Paraiška turi būti pasirašyta klubo pirmininko. Paraiška paduodama varžybų teisėjams ne vėliau, kaip likus valandai iki varžybų pradžios.

47. Prieš sezoną klubai pristato savo narių sąrašus. Dalyvis negali atstovauti skirtingų ekipažų vieno sezono metu.

REITINGAS

48. Ekipažų reitingas išvedamas pagal keturių etapų užimtų vietų sumą. Jeigu ekipažas dėl kokios nors priežasties negalės dalyvauti visuose etapuose, tai už kiekvieną praleistą etapą jis gauna taškų skaičių, lygų visų dalyvavusių dalyvių skaičiui per visą čempionatą (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo iš viso 50 ekipažų,tai nedalyvaudamas etape ekipažas gauna 50 baudos tašku). Tokiu būdu ekipažas,turintis sezono pabaigoje mažiausią taškų sumą, tampa pirmas reitingų lentelėje. Jeigu taškų skaičius lygus, aukščiau reitingo lentelėje atsiduria ekipažas,kurio visų etapų turų taškų suma yra mažesnė. Jei bendra taškų suma sutampa, aukštesnę vietą užima ekipažas, sugavęs didesnį bendrą žuvų svorį. Ekipažą  gali atstovauti ir vienas iš  ekipažo nariu ,negalint dalyvauti antram dalyviui baudos taškai ekipažui neskiriami.

Jei ekipažo rezultatas už pažeidimus buvo anuliuotas jei ekipažas buvo diskvalifikuojamas etape, tai jis gauna taškų sumą lygią, bendram einamojo sezono dalyvių skaičiui + 3 baudos taškai, (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo 50 ekipažų ,tai už diskvalifikavimą ekipažas gauna 53 baudos taškus).

Reitingas komandoms skaičiuojamas pagal visus keturis etapus.

ATIDARYMO CEREMONIJA IR APDOVANOJIMAS

49. Etapų atidarymo ir apdovanojimo ceremonijoje privalo dalyvauti visi etape dalyvaujantys ekipažai.Ekipažas be pateisinamos priežasties, nedalyvavęs etapo apdovanojime gauna įspėjimą. Ekipažui, gavusiam antrą įspėjimą, pridėdami trys baudos taškai prie galutinių reitingų.

49.1. Etapo apdovanojimai.

Taurėmis, medaliais apdovanojamos 1-3 vietas užėmusios komandos.

Taurėmis, medaliais, ir rėmėjų prizais (pagal galimybes) - trys geriausiai pasirodę ekipažai.Etapo organizatoriai pasilieka galimybę apdovanoti ir daugiau dalyvių.

49.2. Sezono galutinės įskaitos apdovanojimai.

Taurėmis ir diplomais  apdovanojamos 1-3 vietas užėmusios komandos .

Vardinėmis taurėmis apdovanojami 1,2,3 vietas užėmė ekipažų spiningautojai. Pirmasis ekipažų trejetas įgyja teisę atstovauti Lietuvą oficialiose FIPSed organizuojamuose tarptautinėse varžybose.

Spiningautojas, sezono metu pagavęs didžiausią žuvį, apdovanojamas atminimo dovana.

Rėmėjų dovanomis apdovanojami spiningautojai, pristatę svėrimui daugiausiai gyvos žuvies.

Lietuvos rinktinės sudėtį sudaro: trieju  stipriausiu ekipažų įskaitoje einamojo sezono dalyviai, treneris,komandos vadovas.

Dalyviui, dėl kokios nors priežasties negalint dalyvauti varžybose Lietuvos rinktinės sudėtyje, jo vietą užima sekantys pagal reitingą stovintys dalyviai. Pinigai, skirti Lietuvos rinktinės dalyvių atstovavimui tarptautinėse varžybose, nedalomi ir negali būti išmokėti kaip kompensacija negalintiems ar atsisakiusiems atstovauti rinktinę.

Visos čempionato išlaidos numatytos vadovų susirinkimo metu apmokamos iš LSL sąskaitos.

MOKESČIAI IR DALYVIAI

51. LSL čempionate gali dalyvauti visi norintys (net ir nepriklausantys žūklės klubams) sumokėję 100lt. starto ekipažo mokestį prieš varžybas.

Vienkartinis ekipažo mokestis, individualiai dalyvaujančiam visam čempionato laikotarpiui  yra  100 litų etapo starto mokestis yra 100 litų Pinigai sumokami iki varžybų etapo pradžios.

Visi varžybų dalyviai, sumokėję  dalyvio mokestį, nepriklausomai nuo to, ar jie yra žūklės klubų nariai ar ne, pretenduoja į visus apdovanojimus.

Vienkartinis čempionato dalyvio mokestis klubui yra 250 litų. Sumokomas iki einamo čempionato balandžio 1d.Etapo starto mokestis klubo nariu ekipažams ir klubams pervedusiems į LSL sąskaitą dalyvio mokestį, ekipažo mokestis yra 60 litų. Jei klubas nesumokėjo iki nustatytos datos dalyvio mokesčio ekipažui taikomas 100lt.už etapą dalyvio mokestis.

Ekipažai  nesumokėję dalyvio mokesčio (100 lt), bet sumokėję starto mokestį (100lt), pretenduoja tik į to etapo apdovanojimus (jų rezultatai galutinėje sezono įskaitoje neskaičiuojami).

Klubo vienkartinis įstojimo į LSL mokestis - 100 lt.  Metinis LSL mokestis klubui - 100 lt. Klubų atstovų susirinkime balso teisę turi tik tie klubai, kurie yra sumokėję metinį LSL mokestį.

Jaunesni nei 18 metų amžiaus dalyviai gali dalyvauti varžybose su visais dalyviais, bet  su jais valtyje turi dalyvauti vienas pilnametis klubo narys kuris neš atsakomybę už nepilnametį dalyvį. Tuo atveju, kai jaunesnis nei 18 metų amžiaus dalyvis nepriklauso žūklės klubui už jį atsako vienas iš tėvų ar globėjų.

Taisyklėse neįrašyti atvejai gali būti papildyti klubų vadovų susirinkime. Bet kokie taisyklių pakeitimai turi būti patalpinti oficialioje LSL svetainėje www.spiningas.lt  ne vėliau kaip 30 dienų iki artėjančio etapo.

Dalyvį pašalinus už pažeidimus, ar jam pasišalinus, startinis dalyvio mokestis negrąžinamas.

Lietuvos spiningautojų lyga

viso 0 nariai dabar klube
Prisijunkite su facebook
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Svetainių kūrimas Via leaurea